Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Νέα Παραλαβή Θαλασσινά Ψάρια-Κοράλλια 21-10-13

Centropyge Tibicin - Melas Angel

Chaetodon Kleini - Klenny Butterfly

Chaetodon Rostratus - Cooperband Butterfly

Acanthurus Triostegus - Convict Tang

Zebrasoma Scopas - Brown Sailfin Tang

Amphiprion Clarkii - Clark`s Anemonefish

Dascyllus Melanurus - 4 Stripe Damsel

Nemateleotris Decora - Decora Firefish Goby

Salarias Fasciatus - White Algae Blenny

Valencienna Strigata - Golden Head Goby

Ecsenius Namiyei - Yellow Tail Blenny

Labroides Dimidiatus - Cleaner Wrasse

Rhinecanthus Aculeatus - Humu Humu Triger

Centropyge Bicolor - Bicolor Angel

Euxiphipops Sexstriatus - Juv. Six Banded Angel

Pomacanthus Semicirculati - Juv. Blue Kolan Angel

Heniochus Acuminatus - Banner Fish

Naso Lituratus - Lipsic Tang

Ctenochaetus Striatus - Striped Bristletooth

Pseudchromis Paccagnella - Royal Dottyback

Escenius Bicolor - Orange Tail Blenny

Pterapogon Kauderni - Long Fin Cardinal

Diodon Liturosus - Porcupine Fish

Pterois Volitans - Black Peacook Lion

Chrysiptera Parasema - Yellow Tail Damsel

Chrysiptera Hemicyanea - Royal Damsel

Siganus Vigratus - Double Barred Spinefoot

Amphiprion Perideraion - Shunk Clown

Ostracion Cubicus - Yellow Box Fish

Acanthurus Leucosternon - Powder Blue Tang

Gobiodon Okinawae - Yellow Clown Goby

Amblygobius Phalaena - Banded Goby

Coris Gaimard Africana - Juv. Red Coris

Novaculichthys Taeniourus - Dragon Wrasse

Pseudocheilinus Hexataeni - Six Line Wrasse

Odonus Niger - Queen Triger

Dendrochirus Zebra - Dwarf Lion

Pomacanthus Imperator - Juv. Emperor Angel

Pygoplites Diacanthus - Regal Angel

Lo Vulpinus - Fox Face

Amphiprion Ocellaris - Clown Anemone Fish

Pseudchromis Aureus - Yellow Dotyback

Pterosynchiropus Splendidus - Grenn Mandarin

Synchiropus Picturatus - Spoted Mandarin

Balistoides Conspicillum - Clown Trigger

Canthigaster Valentini - Valentini Puffer

Thor Amboinensis - Sexy Shrimp

Stenopus Hispidus - Purple Banded Shrimp

Lybia Tesselata - Box Crab

Lysmata Grabhami - Cleaner Shrimp

Trochus Maculatus - Red Sripe Tubo

Sabellastarte Indica - Soft Tube Worm (Brown)

Sabellastarte Indica - Soft Tube Worm (Red - White)

Sabellastarte Indica - Soft Tube Worm (Yellow)

Cynarina Lacrymalis - Red Modern Coral

Goniopora Lobata - Yellow Jewel Coral

Rhodactis Sp - Giant Cup Mushroom

Acropora Spp - Staghorn Coral

Zoanthas Sp - Green Sand Polyps

Sarcophyton Sp - Comon Leather Coral

Ricordea Sp - Green Pimple Mushroom