Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Apolemichthys trimaculatus Flagfin Ange (M/L)
Pomacanthus imperator Juv.Emperor Angel (M)
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Pterapogon Kauderni Long Fin Cardinal
Coris gaimard africana Juv.Red Coris
Pseudocheilinus hexataenia Six Line Wrasse
Dendrochirus zebra Dwarf Lion
Pterois volitans Black Peacook Lion
Cypraea tigris Tiger Cowry


Centropyge eibli Pottery Angel
Chaetodon kleini Klenny Butterfly
Lo vulpinus Fox Face
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific)
Naso lituratus Lipstic Tang(pacific)
Amphiprion ocellaris Clown Anemonefish
Salarias fasciatus. White Algae Blenny
Signigobius biocellatus Two Spot Goby
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Arothron nigropunctatus Dog Face Puffer


Zebrasoma veliferum Pasific Sailfin Tang (M)
Amphiprion clarkii Clark's Anemone fish
Pseudchromis paccagnellae Royal Dottyback
Labroides dimidiatus Cleaner Wrasse
Ostracion Cubicus Yellow Box Fish (M/L)
Trochus Maculatus Red Stripe Tubo (Cleaner snail)


DISCOSOMA SP RED MUSHROOM (SOFT CORAL)
SINULARIA SP BROWN FINGER SOFT CORAL
CLAVULARIA SP CLOVE POLYP (BIG POLYP) (SOFT CORAL)
ZOANTHAS SP GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL)
Zoanthus sp Yellow Sand Polyp
HELIOFUNGIA ACTINIFORMIS GREEN PLATE ANEMONE M
FUNGIA FUNGITES YELLOW PLATE CORAL
PLEROGYRA SIMPLIATA GREEN BUBBLE CORAL M
CYNARINA LACRYMALIS MORERN CORAL M
CYNARINA LACRYMALIS RED MODERN CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI GREEN ELEGANT CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI ORANGE TIP ELEGANT CORAL M
CATALAPHYLLIA JARDINEI PURPLE TIP ELEGANT CORAL S
BLASTOMUSSA WELLSI RED BLASTOMUSSA M
ACROPORA SPP STAGHORN CORAL
GONIOPORA JEWEL CORAL
EUPHYLLIA GREEN TORCH CORAL