Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Νέα Παραλαβή Θαλασσινά Ψάρια-Κοράλλια 21-10-13

Centropyge Tibicin - Melas Angel

Chaetodon Kleini - Klenny Butterfly

Chaetodon Rostratus - Cooperband Butterfly

Acanthurus Triostegus - Convict Tang

Zebrasoma Scopas - Brown Sailfin Tang

Amphiprion Clarkii - Clark`s Anemonefish

Dascyllus Melanurus - 4 Stripe Damsel

Nemateleotris Decora - Decora Firefish Goby

Salarias Fasciatus - White Algae Blenny

Valencienna Strigata - Golden Head Goby

Ecsenius Namiyei - Yellow Tail Blenny

Labroides Dimidiatus - Cleaner Wrasse

Rhinecanthus Aculeatus - Humu Humu Triger

Centropyge Bicolor - Bicolor Angel

Euxiphipops Sexstriatus - Juv. Six Banded Angel

Pomacanthus Semicirculati - Juv. Blue Kolan Angel

Heniochus Acuminatus - Banner Fish

Naso Lituratus - Lipsic Tang

Ctenochaetus Striatus - Striped Bristletooth

Pseudchromis Paccagnella - Royal Dottyback

Escenius Bicolor - Orange Tail Blenny

Pterapogon Kauderni - Long Fin Cardinal

Diodon Liturosus - Porcupine Fish

Pterois Volitans - Black Peacook Lion

Chrysiptera Parasema - Yellow Tail Damsel

Chrysiptera Hemicyanea - Royal Damsel

Siganus Vigratus - Double Barred Spinefoot

Amphiprion Perideraion - Shunk Clown

Ostracion Cubicus - Yellow Box Fish

Acanthurus Leucosternon - Powder Blue Tang

Gobiodon Okinawae - Yellow Clown Goby

Amblygobius Phalaena - Banded Goby

Coris Gaimard Africana - Juv. Red Coris

Novaculichthys Taeniourus - Dragon Wrasse

Pseudocheilinus Hexataeni - Six Line Wrasse

Odonus Niger - Queen Triger

Dendrochirus Zebra - Dwarf Lion

Pomacanthus Imperator - Juv. Emperor Angel

Pygoplites Diacanthus - Regal Angel

Lo Vulpinus - Fox Face

Amphiprion Ocellaris - Clown Anemone Fish

Pseudchromis Aureus - Yellow Dotyback

Pterosynchiropus Splendidus - Grenn Mandarin

Synchiropus Picturatus - Spoted Mandarin

Balistoides Conspicillum - Clown Trigger

Canthigaster Valentini - Valentini Puffer

Thor Amboinensis - Sexy Shrimp

Stenopus Hispidus - Purple Banded Shrimp

Lybia Tesselata - Box Crab

Lysmata Grabhami - Cleaner Shrimp

Trochus Maculatus - Red Sripe Tubo

Sabellastarte Indica - Soft Tube Worm (Brown)

Sabellastarte Indica - Soft Tube Worm (Red - White)

Sabellastarte Indica - Soft Tube Worm (Yellow)

Cynarina Lacrymalis - Red Modern Coral

Goniopora Lobata - Yellow Jewel Coral

Rhodactis Sp - Giant Cup Mushroom

Acropora Spp - Staghorn Coral

Zoanthas Sp - Green Sand Polyps

Sarcophyton Sp - Comon Leather Coral

Ricordea Sp - Green Pimple MushroomΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα Παραλαβή Θαλασσινά Ψάρια-Κοράλλια 11/09/13


                                                                                                          Singapore Angel

                                                                                                            Orange Surgeon
                                                                                                             Moorish Idol

Pasific Sailfin Tang (M)

Long Fin Cardinal

White Algae Blenny

Porcupine Fish

Dwarf Lion                                                                                                             Peacook Lion

                                                                                                            Clown Surgeon

Orange Surgeon

Convict Tang

Lipstic Tang(pacific)

                                                                                                              Unicorn Tang

Yellow Tail Damsel

Royal Damsel

Royal Dottyback

Cleaner Wrasse

Juv.Blue Kolan Angel (S)

Banner Fish (S)
Clown Surgeon

                                                                                                                  Fox Face

 
Double Barred Spinefoot

Striped Bristletooth

Maroon Clown(pacific)

Clark`s Anemonefish

Clown Anemone Fish
Skunk Clown

Two Spot Goby

Spoted Mandarin

Juv.Red Coris


                                                                                                               Yellow Coris
Panther Grouper

Oriental Sweetlips

Yellow Box Fish

.Snowflake Moray

Powder Blue Tang
Sexy Shrimp

                                                                                                      Purple Banded Shrimp
                                         

                                                                                                                Boxer Crab

                                                                                                           Cleaner Shrimp
                                                                                                 Red Stripe Tubo (Cleaner snail)


GREEN PIMPLES MUSHROOM (SOFT CORAL)


                                                                                                       SARCOPHYTON SP


GREEN STAR POLYP (SOFT CORAL)


GREEN SAND POLYP (SOFT CORAL)GREEN BUBBLE CORAL  S


                                                                                                     MORERN  CORAL  M


RED BRAIN CORAL (OPEN)  S


GREEN JEWEL CORAL (MULTI)  M


HAMMER CORAL  M


YELLOW PAGODA CORAL  M


ACROPORA SPP.


GREEN BRANCH PUTAT CORAL


GREEN BRANCH HAMMER CORAL